Kontakt

Regulamin

Definicje i terminy

BNY Holding – jest zarejestrowanym znakiem towarowym BNY Holding SRL, rumuńskiej osoby prawnej z siedzibą w Ilfov, Str., Tebea, no. 14, Otopeni, o numerze seryjnym w Rejestrze Handlowym J40/8160/2017, unikalnym numerze rejestracji podatkowej RO37673120.

Użytkownik – każda osoba fizyczna przeglądająca serwis
Witryna — witryna hostowana pod adresem bnyholding.com i jej subdomeny.
Kampania – czynność wystawienia w celach komercyjnych skończonej liczby Towarów i/lub Usług o ograniczonym i z góry określonym magazynie, przez ograniczony czas ustalony przez BNY Holding.

Zadowolony
• wszystkie informacje na Stronie, które można odwiedzać, przeglądać lub w inny sposób uzyskać do nich dostęp za pomocą sprzętu elektronicznego;
• treść jakiejkolwiek wiadomości e-mail wysłanej do Kupujących przez BNY Holding drogą elektroniczną i/lub innymi dostępnymi środkami komunikacji;
• dane dotyczące BNY Holding lub inne własne dane uprzywilejowane.

Komunikaty handlowe – środki okresowej informacji, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłane wszelkiego rodzaju wiadomości (takie jak: e-mail/sms/telefon/itp.) zawierające informacje ogólne i tematyczne, informacje o produktach, informacje o ofertach lub promocjach, a także inne komunikaty handlowe, takie jak badania rynku i sondaże opinii.

Prawo do własności intelektualnej i przemysłowej

1. Treść w rozumieniu preambuły, w tym między innymi logo, stylizowane przedstawienia, symbole handlowe, obrazy nieruchome, obrazy dynamiczne, tekst i/lub treści multimedialne prezentowane na Stronie, są wyłączną własnością BNY Holding SRL, zastrzegając mu wszelkie prawa uzyskane w tym zakresie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez licencje użytkowania i/lub publikacji).

2. Użytkownikowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać osobom trzecim, modyfikować i / lub w inny sposób zmieniać, używać, linkować, wyświetlać, zawierać jakichkolwiek treści w jakimkolwiek kontekście innym niż oryginał zamierzony przez BNY Holding SRL, włączenie jakiejkolwiek Treści poza Stronę, usunięcie znaków wskazujących na prawa autorskie BNY Holding SRL do treści, a także udział w transferze, sprzedaży, dystrybucji materiałów dokonanych poprzez powielanie, modyfikowanie lub wyświetlanie treści, z wyjątkiem wyraźna pisemna zgoda BNY Holding.

3. Wszelkie treści, do których użytkownik ma i/lub uzyskuje dostęp w jakikolwiek sposób, są objęte dokumentem, o ile treści nie towarzyszy konkretna i ważna umowa o użytkowanie zawarta pomiędzy BNY Holding SRL a BNY Holding SRL i bez jakichkolwiek dorozumianych lub wyraźna gwarancja sformułowana przez BNY Holding SRL w odniesieniu do tej treści.

4. Użytkownik może kopiować, przenosić i/lub wykorzystywać treści wyłącznie do celów osobistych lub niekomercyjnych, tylko jeśli nie są one sprzeczne z postanowieniami dokumentu.
Jeżeli BNY Holding SRL udzieli Użytkownikowi prawa do korzystania w formie opisanej w odrębnej umowie o korzystanie z określonych treści, do których użytkownik ma lub uzyskuje dostęp w wyniku tej umowy, prawo to obejmuje tylko te lub te treści. określonych w umowie, tylko w okresie jej istnienia lub treści na stronie lub w okresie określonym w umowie, zgodnie z określonymi warunkami, jeśli takie istnieją i nie stanowią zobowiązania umownego BNY Holding SRL wobec danego Klienta / Kupującego lub jakakolwiek inna osoba trzecia, która ma/uzyskuje dostęp do tych przekazanych treści w jakikolwiek sposób i która może zostać poszkodowana w jakikolwiek sposób w wyniku tych treści, w trakcie lub po wygaśnięciu umowy użytkownika.

5. Żadne treści przekazywane Klientowi lub Kupującemu za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji (elektronicznej, telefonicznej itp.) lub nabywane przez niego poprzez dostęp, odwiedzanie i/lub oglądanie nie stanowią zobowiązania umownego ze strony BNY Holding SRL i / lub pracownik / osoba odpowiedzialna za BNY Holding SRL, która pośredniczyła w przekazywaniu treści, jeśli takie istnieją, do tych treści.

6. Jakiekolwiek wykorzystanie treści do celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie lub dołączonej umowie użytkowania, jeśli taka istnieje, jest zabronione.